Werkgroep Archeologie

De werkgroep Archeologie houdt zich bezig met archeologische resten (ons 'ondergronds erfgoed').
Na onderzoek worden die in kaart gebracht zodat ze ons iets vertellen over hoe de mensen vroeger leefden. De vondsten worden op verschillende manieren ontdekt. Bijvoorbeeld bij graafwerkzaamheden voor het bouwrijp maken van terreinen of voor de aanleg van wegen. Oude gebouwen en een afwijkende terrein- gesteldheid zijn vaak indicaties dat er iets verscholen kan zijn in de grond. Archiefonderzoek, oude kaarten en veldnamen zijn ook bronnen om interessante archeologische vindplaatsen te ontdekken.
In 1992 is in Europees verband het Verdrag van Valetta (ook wel Verdrag van Malta genoemd) gesloten.
Voor Nederland is dit verdrag vertaald in de Wet op de archeologische monumentenzorg die sinds 1 september 2007 van kracht is. Hierin staan afspraken om van overheidswege het archeologisch erfgoed (beter) te beschermen. Op zich een goede zaak, maar bij wetten horen regels en eisen. Bij een opgraving werkt de werkgroep samen met een professionele instantie.

Informatie over deze werkgroep bij:
Ranko Hamelinck
Kard.v.Rossumstraat 21, 5104 HK Dongen
T: 0162 -220699
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Vondstmeldingen bij:
Her van der Schoof: 06 - 25062255
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Oproep

Heb je een archeologische vondst gedaan of vermoed je ergens archeologische resten, meld dat bij onze contactpersoon. Deze neemt dan contact op met het werkgroeplid die je verder kan helpen.


Vondsten in Dongen

Vanaf de jaren 60 in de vorige eeuw zijn in Dongen verschillende losse archeologische vondsten gedaan.
Enkele voorbeelden:
Uit de Steentijd (10000-2000 v Chr) een pijlpunt, schrapers en klingen

Archeologie01

Uit de Bronstijd (2000-800 v Chr) een speerpunt.

Archeologie02

Uit de IJzertijd (800-50 v Chr) scherven van urnen en spinsteentjes.

 

Uit de Romeinse tijd (50 v Chr-500 n Chr) een
Romeinse munt van keizer Augustus.

Archeologie04

De Middeleeuwen (met name 14e-18e eeuw) hebben
meer vondsten opgeleverd. Het meest bekend zijn de opgravingsresultaten naar het 'kasteel' van Dongen (op het huidige industriegebied Tichelrijt) en de onderzoeken naar de ontwikkeling van de Oude Kerk aan de Kerkstraat.
In de jaren 2001-2004 zijn de opgravingsresultaten bij elkaar gebracht en opnieuw onderzocht.
Een uitgebreide beschrijving vind je in het boek "In Dongen stond een huis" dat eind 2005 is verschenen.

Archeologie06


 

Bronzen speerpunt gevonden in Dongen

Februari 2010

Een aantal maanden geleden zijn voor Dongen een aantal opmerkelijke vondsten gedaan. Er zijn losse vondsten gedaan op akkers, maar ook vondsten die dieper uit de ondergrond zijn gekomen tijdens het uitgraven van een wegcunet. Het begon allemaal met de vondst van een bronzen speerpunt. Een unieke vondst voor Dongen. Helaas is de speerpunt in slechte staat. De speerpunt is te dateren uit de Midden Bronstijd (ongeveer 1000 jaar voor Chr.).

De vondst is gedaan door Ellie van den Broek, na het vinden van de speerpunt in de Beljaart heeft zij contact opgenomen met Toine Snoeren van de heemkundekring. In de Monumentenwet is vastgesteld dat archeologische vondsten en grondsporen gemeld moeten worden bij een bevoegd persoon of instantie.
Van de vondstmelding worden de gegevens vastgelegd in Archis2, het geautomatiseerde archeologische informatiesysteem van Nederland. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is verantwoordelijk voor het beheer van Archis 2.
Ellie benadrukt dat de bronzen speerpunt een hele mooie, niet alledaagse vondst is. Al hoewel deze vondsten niet binnen de archeologische verwachtingen liggen is de vondst wel ‘verklaarbaar’, aangezien dit soort voorwerpen vaak in moerachtige gronden als offergeschenken werden begraven.
Volgens Toine Snoeren geven juist de gedane steentijdvondsten een andere kijk op de Dongense geschiedenis. Het landschap moet er op de Beljaart anders hebben uitgezien dan tot nu toe gedacht. Niemand had tenslotte verwacht dat men hier ook al Mesolitische en misschien ook wel Paleolitische vondsten zouden aantreffen.

Ellie van den Broek heeft besloten de speerpunt te schenken aan het Dongha museum, deze zal als het mogelijk is de speerpunt laten conserveren en daarna in de nieuwe opstelling plaatsen.
In het volgende nummer van het kwartaalblad van de heemkundekring De Wazerweijen kunt u meer lezen over de achtergrond van deze vondst en de steendtijdvondsten.

 

Archeologie05

 

 

Archeologie07 

 

 

Archeologie08


 

Opgravingen en waarnemingen

In de afgelopen decennia heeft de werkgroep een reeks van opgravingen en waarnemingen gedaan.

2009 - proefsleuvenonderzoek in de Beljaart (zie verslag)

2006 - een oppervlaktekartering uitgevoerd rond de huidige woonkern van Achterhuizen.

2002 - archeologische waarneming Rosarioterrein

1997 - archeologische waarneming afvalstort Kardinaal van Rossumstraat

1997 - archeologische waarneming Waterstaatskerk

Archeologie09

1997 - archeologische waarneming aan de Heuvel

1988 - archeologisch onderzoek hoofdburcht kasteel van Dongen (met Instituut voor Toegepast Historisch Onderzoek Tilburg)

1987 - archeologische waarneming kasteel van Dongen

1984 - archeologisch onderzoek Oude Kerk (met Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek)

1980 en 1983 archeologisch onderzoek duiventoren van kasteel van Dongen (met Gemeentelijke Archeolo-gische Dienst Tilburg

Archeologie10

1979 - archeologisch onderzoek kasteel van Dongen (met Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek)